తిరుమల: పవిత్ర పుష్కరిణిలో శ్రీవారికి సుదర్శన చక్రస్నానం. భారీగా విచ్చేసిన భక్తులు...

Advertisement